Hermann Jois Ellering


Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Omschrijving
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Hermann Jois Ellering is geboren op 12 DEC 1672 in Epe (Duistland), de zoon van Johannes Ellering en Aeltie .

  Hij overleed on 3 DEC 1725 in Dronrijp.

  Zijn vrouw is Antje Sjoerds Boorsma, die hij trouwde op 6 FEB 1697 in Leeuwarden.

  Hun vier bekende kinderen zijn

  Antie Eldering (1697-1771)

  Johannes Harmens Eldering (1700-1771)

  Aeltie Eldering (1702-?)

  Aafke Eldering (1704-?)


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Hermann Jois Ellering
  (1672-1725)

   

  Johannes Ellering
   

     
   
     
   
   
       
   
   
       
   
     
   
   
       
   
   
     

  Aeltie
   

     
   
     
   
   
       
   
   
       
   
     
   
   
       
   
   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren12 DEC 1672
  Plaats: Epe (Duistland)
  Overleden3 DEC 1725
  Plaats: Dronrijp
  Begraven
  Plaats: Dronrijp

  Omschrijving

  OmschrijvingDatumOmschrijvingDetailsBronMultimediaNotities
  BeroepWever

  Notities

  Notitie 1

  Im Taufregister der Kath.Kirchengemeinde in Epe Duitsland istauf seite 9, am

  3 dezember 1672 ein Hermann Jois Ellering eingetragen.

  Brief Rijksarchivaris Leeuwarden 18 mei 1956 no. 265. 6 Juli1956 no. 345.

  Volgens de lidmatenlijst der Hervormde kerk van Dronrijp komthij voor als

  Harmen Eldringh, jonggesel, aangenomen op belijdenis op 25 okt1696.

  "N.B. De personen in dit Register ten tyde Mijner bedieningeaengenomen zijnde

  met attestatie zijn geteijkent met de Litt. A. die op belijdenisseaangenomen

  zijn, noteert met Litt. B.

  "Den 25 8bris 1696 het Avontmael des Heeren gehouden ende zijndoe aangekomen"

  getekend met Litt. B. Hermen Eldringh.

  Woonde dus reeds eerder in Dronrijp.

  Door een hiaat in de lijst kan van zijn vrouw de aankomst nietworden

  gekonstateerd, maar volgens de lijst van 1708 wonen "HarmenEldrings wever

  en Antje Sjoerdts zyn wyf op de Laene.".

  In een register van koopbrieven van Menaldumadeel (M 1 f. 198v.) werd

  gevonden dat Sjuke Sipkes, wed. Jan Jacobs te Dronrijp op 25Jan 1715 een

  huizinge c.a. verkocht aan Harmen Jansen en zijn vrouwvooe 208goudguldens van

  28 stuivers.

  Dit huis bewoonde hij blijkbaar niet zelf, want op de kohierenvan de reele

  100e penning (grondbelasting) komt hij in 1718, 1720 en 1725en zijn weduwe

  in 1726 voor als eigenaar van een huis, dat aan anderen verhuurdwordt (no.189

  resp. 190 en 183) en als bewoner van een huis, toebehorend aananderen (no.184

  resp. 185 en 178).In 1737 komt ook de weduwe niet meer voor.(Detussenliggende

  kohieren ontbreken.)

  FR9 Harmen Jansen had de naam ; Eldering, Ellering, Eldrings,Eldringh, en Elderrijk.