Harmen Feitzes van Zwol

portrait
Inhoud
 • Persoon and Familie Informatie
 • Afstamming kaart
 • Gebeurtenissen
 • Omschrijving
 • Multimedia
 • Notities

 • Persoon and Familie Informatie

  Harmen Feitzes van Zwol is geboren op 19 Jun 1835 in Terwispel, de zoon van Feitse Harmens van Zwol en Jeltje Roels de Vries.

  Hij overleed on 31 Jan 1904 in Rottevalle.

  Zijn vrouw is Lamkje Lijkeles, die hij trouwde op 16 MAY 1863 in Opsterland.

  Hun zeven bekende kinderen zijn

  Hendrikje Harmens (1864-1937)

  Jeltje Harmens (1865-1937)

  Janke Harmens (1868-1901)

  Wytske Harmens (1872-1944)

  Geeske Harmens (1875-1955)

  Feitze Harmens van Zwol (1877-1964)

  Antje Harmens (1880-1946)


  Afstamming kaart (3 generaties)


   

  Harmen Feitzes van Zwol
  (1835-1904)

   

  Feitse Harmens van Zwol
  (1801-1871)

   

  Harmen Jans van Zwol
  (1769-1811)

   

  Jan Hendriks van Zwol
  (c1734-1805)

  +
     

  Roelofjen Jacobs de Groot
  (c1735-1820)

  +
     

  Wietske Feitzes Jenstra
  (1773-1866)

   

  Feitse Jeens Jeninga
  (c1744-1827)

  +
     

  Ymke (Ermkjen) Jochums
  (-c1800)

  +
     

  Jeltje Roels de Vries
  (1798-1859)

   

  Roel Jeens de Vries
   

     
   
   
       
   
   
     

  Femke Tjeerds
   

     
   
   
       
   
   

  Gebeurtenissen

  GebeurenDatumDetailsBronMultimediaNotities
  Geboren19 JUN 1835
  Plaats: Terwispel
  Overleden31 JAN 1904
  Plaats: Rottevalle
  Residence
  Zie Notitie 2

  Omschrijving

  OmschrijvingDatumOmschrijvingDetailsBronMultimediaNotities
  Beroepwinkelier, vervener (1877,1880,1888), kastelein (1875), veenbaas (1863,

  Multimedia

  media
  ROLBRUG.JPG

  Notities

  Notitie 1

  Uit De Woudklank, 17 juni 1999 / Rein Berend Zijlstra en Hansde Jong:Voor afvoer van turf uit het gebied van de Dulf waseen waterverbindingtussen het Alddjip en de Nieuwe Vaart nodig.Een groep belanghebbendeverveners koopt op 11 maart 1868 eenstuk land. Op 17 maart 1868 wordthiervoor in Gorredijk een 'Contractvan Maatschap betrekkelijk deuitvaart en hoopsteden c.a. inDe Dulf bij den Veenpolder in deWesterburefennen' opgemaakt.Ondergetekenden zijn onder andere "PieterBrons en Harmen Feitzesvan Zwol, verveners te Gorredijk en Terwispel,gezamentlijk voor35/323 aandeelen" en Feitze Harmens van Zwol,verveener te Terwispelvoor 37/323 aandeelen". De ondergetekendeverklaren: "Dat wijgemeenschappelijk, voor de opgenoemde aandeleelenhebben aangekochthet perceel hooi en klijnland, gelegen tussen hetkoningsdiepen de nieuwe vaart onder Terwispel kadastraal bekendGemeenteGorredijk sectie A nummer 2169, ter grootte van 1 bunder 79roeden70 ellen, blijkens procesverbaal van publieken verkoop verledentenoverstaan van notaris Douma te Gorredijk den elfden Maartjongstleden...Dat wij dat stuk land voor gemeenschappelijke rekening indeeerste plaats wenschen te exploiteren tot den aanleg van eenevoldoendeuitvaart met hoopsteden ten dienste onzer verveening in denVeenpolderte Beets, en voorts tot zoodanige verdere ondernemingen alswaartoenader door ons zal worden besloten".

  De voorwaarden zijn in een achttiental punten vastgelegd. Devaart ofwijk wordt in 1868 gegraven en ligt oostelijk van hetland De Dulf. Dezestaat in verbinding met zowel het Alddijipals de Nieuwevaart. In de wegten noorden langs de Nieuwevaartkomt een draaibrug. De bediening ervanen het toezicht op dehoopsteden (stapelplaatsen van de turf) komen voorrekening vanHarmen Feitzes van Zwol. Op 25 maart 1869 wordt in deDrachtsterCourant de aanbesteding van het Dulfhuis ('eenwinkelbehuizingemet tapperij') bekend gemaakt. Datzelfde jaar leggenPieter Brons,Feitze Harmens van Zwol en Jan Freerks Oosterbaan deeerste steen.

  De nieuw te bouwen woning komt tussen het al bestaande huis(nummer 133)en de eerder genoemde brug. In de aanbestedingsadvertentie(*)wordt ookaangeboden de verhuring van de nieuwe woning 'met debediening en hetopzicht der draaibrug, vaart en hoopsteden tegenhet genot vanuitvaarts- en bruggelden'. Op 12 mei 1869 verlaatHarmen van Zwol woningnummer 133 en vertrekt naar Beets.

  (*) De tekst van het tweede deel van de advertentie luidt: Terstondnaafloop van de besteding: Verhuring voor 2 of meer jaren, vandebovenbedoelde huizing, met de bediening en het opzicht derdraaibrug,vaart en hoopsteden, tegen genot van de uitvaarts-en bruggelden: (vanAugs. j.l. tot 12 Mei e.k. in huur bij HarmF. van Zwol, voor f 210,-zonder behuizing c.a.). De conditienter inzage bij den tegenwoordigenpachter en bij de hh. Bronsen Oosterbaan. (bron: Genealogie Jan vanZwol (03-01-2002)).

  Zie "Opstand in de turf" (K.Huisman), blz. 116 (kaartje: eigenarenenveenbazen Nijbeets 1880).

  Notitie 2

  Na hun trouwen (1863) gingen Harmen en zijn vrouw Lamkje inTerwispelwonen, in het huis met nr. 56. 17 Juni 1865 verhuisdenze naar nr. 118(=later nr. 116/133). Op 12 mei 1869 verlietenHarmen en Lamkje woning133 en vertrekken naar Beets waar Harmenkastelein werd [De Woudklank,17 juni 1999]. Harmen kwam metzijn vrouw Lamkje en zijn kinderenWijtske, Geeske, Feitze, Aukjeop 5 juni 1888 uit Beets naar Opeinde,daar woonden ze tot 26mei 1891, daarna gingen ze naar Rottevalle,gemeente Achtkarspelen,Langewijk nr. 49 [Bev.reg. Opsterland,Smallingerland en Achtkarspelen].In 1902 woonden ze in Rottevalle.

  Uit De Woudklank, 17 juni 1999 / Hans de Jong: Vanaf 14 juni1865 wonenHarmen Feitzes van Zwol, van beroep veenbaas en LamkjeLykeles Bosma indie woning [Huisnummer 133 in het gebied DeDulf, waarschijnlijk gebouwdin 1865].